Autorská dětská kniha, 2013

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadačního fondu Miroslava Šaška
(dále jen "Nadace" nebo "NMŠ" – nadační fond zamýšlí provést změnu právní formy na nadaci)
A. Úvodní ustanovení
1.    Nadační příspěvky se poskytují fyzickým nebo právnickým osobám, které působí v oblasti aktivit nadace definovaných nadační listinou a statutem nadace.
2.    Jedná se o podporu autorů za účelem vytvoření autorských děl spadajících do oblasti působnosti nadace.
3.    Oblast a rozsah podpory formou nadačních příspěvků se určí v bodě E těchto pravidel pro daný kalendářní rok.
4.    Je možné také poskytnout mimořádný příspěvek mimo vypsané grantové okruhy na daný rok.  Taková žádost se podává rovněž na formuláři „Žádost o nadační příspěvek“,  jako „Název grantového okruhu“ se vyplní  „mimo grantové okruhy.

B. Poradní sbor NMŠ
Poradní sbor nadace je orgán zvolený správní radou nadace z okruhu aktivních výtvarníků, teoretiků umění, pedagogů a aktivních podporovatelů nadace nebo osob, které se ztotožňují s cíli nadace. Poradní sbor může mít mezinárodní charakter, počet jeho členů není omezený a správní rada nadace ho  může ustanovit pro příslušný grantový okruh jako orgán, který provede předvýběr pro závěrečné hodnocení žádostí o nadační příspěvky správní radou.
C. Podmínky poskytování nadačních příspěvků
1. Žádost o nadační příspěvek musí být podána v předepsaném termínu  a na předepsaném formuláři, obsahujícím název a charakteristiku díla, stručné odůvodnění žádosti včetně odhadu přímých nákladů na vznik díla, podrobný přehled dosavadní činnosti žadatele a předpokládaný čas potřebný na vytvoření díla.
2. Žadatelem může být jedna fyzická osoba, nebo tvůrčí tým ze  zemí, uvedených v podmínkách pro  příslušný grant, může jím být i právnická osoba.
3. Nadační příspěvek je poskytován účelově a podmínky jeho použití včetně povinnosti předložit vyúčtování upravuje smlouva uzavřená mezi příjemcem nadačního příspěvku a NMŠ.
4. Nadační příspěvek je nepřenosný a příjemce ho nesmí převádět na jiné osoby (fyzické či právnické).
5. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje po prostudování podaných žádostí správní rada NMŠ. Správní rada NMŠ si k objektivnímu a komplexnímu posouzení přijatých žádostí může ustanovit expertní skupinu .  Hodnocení může být dvoukolové, předvýběr provádí v případě potřeby poradní sbor NMŠ.
6. Člen expertní skupiny nebo správní rady, který má blízký vztah k žadateli, se nesmí zúčastnit vyhodnocování žádostí.

D. Kontrola čerpání poskytnutého nadačního příspěvku
1. O poskytnutí nadačního příspěvku bude uzavřena smlouva mezi příjemcem a NMŠ.
2. NMŠ může rozhodnout kdykoliv o snížení nebo vrácení nadačního příspěvku, pokud byl poskytnut na základě nesprávných údajů, nebo pokud nebyla příjemcem příspěvku dodržena  smlouva .
3. Příjemce nadačního příspěvku je povinen předložit správní radě NMŠ v termínu podle smlouvy dílo, které vzniklo díky podpoře, a to ve formě stanovené ve smlouvě.
4. Správní rada NMŠ může na žádost příjemce nadačního příspěvku rozhodnout o posunutí termínu realizace díla oproti termínu ve smlouvě.

E. Vypsané grantové okruhy  a  tvůrčí stipendia pro rok 2013
Autorská  kniha pro děti a mládež (text, ilustrace)  
NMŠ  podpoří tři autory nebo 3 autorské týmy (bez určení pořadí), a to každého nadačním příspěvkem až do výšky 100.000,-Kč. Nadační příspěvek bude vyplacen:
a)    formou uhrazeného tvůrčího pobytu (stipendia) na jednom ze smluvních rezidenčních míst nadace  a formou úhrady nákladových položek, definovaných v žádosti a nutných k realizaci díla do podoby potřebné k prezentaci výsledku  
b)    formou výplaty pravidelného měsíčního stipendia  na účet příjemce nadačního příspěvku
c)    formou uspořádání výstavy příjemci nadačního příspěvku, úhradou nákladů na monografii autora nebo opublikováním oceněného díla
Nadační příspěvek je možné poskytnout i kombinací předchozích plnění (a+b+c) tak, že se nepřekročí celková výše poskytnutého nadačního příspěvku. Konečná částka poskytnutého nadačního příspěvku  je včetně DPH.
K žádosti musí být přiloženo:  skicy a maketa nebo nástin projektu
Podrobnosti čerpání nadačního příspěvku budou upravené ve smlouvě mezi příjemcem nadačního příspěvku a NMŠ.
Určeno pro autory z ČR, Slovenska, Polska, Rakouska a Německa a Maďarska.
Termín odevzdání žádosti: do 16. 8. 2013
Vyhodnocení žádostí bude provedeno do 31. 10. 2013
F. Účinnost pravidel
Tato pravidla schválila správní rada NMŠ dne 21. 4. 2013 a nabývají účinnosti dnem 22. 4. 2013

 

Tato pravidla a formulář žádosti ke stažení zde (rar, zip) nebo v sekci Download.

Žádosti je možno zasílat na adresu: Stanislav Dvořák, Zelenářská 60, 390 01  Tábor
O přijetí žádosti budete vyrozuměni e-mailem.